क्षयरोग बारे लिङ्कहरु

विश्व स्वास्थ्य संगठन
http://www.who.int/tb/en/

क्षयरोग तथा फोक्सो रोग विरुद्धमा अन्तराष्ट्रिय संघ
http://www.theunion.org

STOP TB साझेदारी
http://www.stoptb.org/

TB Reach
http://www.stoptb.org/global/awards/tbreach

नवीनतम नयां उपचार फाउन्डेसन
https://www.finddx.org/

TB evidence for diagnostics
http://www.tbevidence.org/